Zavolajte nám +421 57 772 0336

Platba

PLATBA

Spôsob úhrady za tovar môže byť nasledujúci.

  • Dobierkou :Spoplatňovaný 3€ bez DPH
  • Bankovým prevodom na účet spoločnosti KRIDLA ,s.r.o.
  • Hotovostnou úhradou
  1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.kridla.sk.
  2. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi vystaví spoločnosť KRIDLA s.r.o.. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti KRIDLA s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.
  3. Spoločnosť KRIDLA,s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť KRIDLA .s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.