Zavolajte nám +421 57 772 0336

Doprava

DOPRAVA A ROZVOZ

Dodanie tovaru k zákazníkovi sa realizuje dvoma spôsobmi :

1.Vlastnou dopravou.

Je realizovaná vlastnými dopravnými prostriedkami podľa harmonogramu rozvozov:

 • Pondelok :
  • párny týždeň – Hanušovce, Giraltovce, Bardejov, Svidník, Stropkov
  • nepárny týždeň – Domaša, Stropkov, Svidník, Bardejov
 • Utorok : Humenné, napárny Medzilaborce
 • Streda : Snina ,Stakčín,Košice a Prešov
 • Štvrtok : Strážske, Michalovce, Vranov nad Topľou
 • Piatok : Sečovce, Trebišov, Čierna nad Tisou, Streda nad Bodrogom

2.Prepravnou spoločnosťou.

V tomto prípade je potrebné uviesť trasu- INÁ TRASA

Doprava je spoplatňovaná podľa hodnoty objednávky:

 • Hodnota obj. do 150€ bez DPH 12€ bez DPH
 • Hodnota obj. do 300€ bez DPH 17€ bez DPH
 • Hodnota obj. nad 300€ bez DPH Bezplatne

3.Dopravné bude zákazníkovi účtované iba raz, pokiaľ sa bude jednať o čiastočné plnenie alebo o dodatočné vykrytie zákazníkovej objednávky.

4. Ak nie je medzi spoločnosťou KRIDLA,s.r.o. a zákazníkom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť KRIDLA,s.r.o. dodať objednaný tovar najneskôr do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 10:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 14:00 hodine bude tovar dodaný do 24 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky.

5. Zákazník je povinný spoločnosť KRIDLA s.r.o. neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť KRIDLA s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.

6. Spoločnosť KRIDLA s.r.ovystaví zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti KRIDLA s.r.o. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry.

7. Dodaný tovar zostáva až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.